Personvernerklæring

Ikrafttredelsesdato: 15. oktober 2022

Innhold

 1. Definisjoner
 2. Typer data som samles inn
 3. Bruk av data
 4. Oppbevaring av data
 5. Overføring av data
 6. Utlevering av data
 7. Datasikkerhet
 8. Dine rettigheter
 9. Dine personvernrettigheter under personvernforordningen (GDPR)
 10. Tjenestetilbydere
 11. Analyse
 12. Lenker til andre tjenester
 13. Barns personvern
 14. Endringer i denne personvernerklæringen
 15. Kontakt oss

Erklæring

Okcloud AS, tidligere benevnt Akotek AS (“Selskapet”, “oss”, “vi” eller “vår”), drifter teknobygget.no (heretter benevnt “Tjeneste” eller “Tjenesten”).

Selskapets personvernerklæring regulerer ditt besøk på blogg.skanska.no og forklarer hvordan vi innhenter, behandler, bruker, sikrer og utleverer personopplysninger som følge av din bruk av Tjenesten, som er underlagt personvernprinsippene i Personopplysningsloven (LOV-2018-06-15-38) og allmenn lovgivning som har til hensikt å beskytte personvernet ditt, som endres fra tid til annen, og der det er relevant, den europeiske personvernforordningen (EU 2016/679 GDPR).

Vi bruker dine data til å tilby og forbedre Tjenesten.

Ved å bruke Tjenesten, samtykker du til innsamling og bruk av informasjon i henhold til denne erklæringen. Med mindre annet er spesifisert i denne personvernerklæringen, har begrepene brukt i denne personvernerklæringen samme betydning som i Tjenesteavtalen vår.

1. DEFINISJONER

TJENESTE betyr teknobygget.no – nettsiden driftet av Okcloud AS.

PERSONOPPLYSNINGER betyr opplysninger om et levende individ som kan identifiseres ut fra disse opplysningene (eller fra disse og annen informasjon som enten er i vår besittelse eller er sannsynlig å komme i vår besittelse).

BRUKSDATA er data som automatisk samles inn, enten generert fra bruk av Tjenesten eller Tjenestens infrastruktur (for eksempel varighet av et sidebesøk).

INFORMASJONSKAPSLER er små filer som lagres på din enhet (datamaskin eller mobil enhet).

BEHANDLINGSANSVARLIG er en fysisk eller juridisk person som (enten alene eller i fellesskap med andre personer) avgjør hvilke formål og på hvilken måte personlig data behandles eller skal behandles. I forhold til denne personvernerklæringen, er vi behandlingsansvarlig for dine data.

DATABEHANDLERE (ELLER TJENESTELEVERANDØRER) betyr alle fysiske eller Juridiske personer som prosesserer data på vegne av behandlingsansvarlig. Vi kan bruke tjenester fra ulike tjenesteleverandører for å prosessere dine data mer effektivt.

DEN REGISTRERTE er enhver levende person som er gjenstand for personopplysninger.

BRUKEREN er personen som bruker vår Tjeneste. Brukeren tilsvarer den registrerte, som er den som er gjenstand for personopplysninger.

Gå til innholdsfortegnelsen

2. TYPER DATA SOM SAMLES INN

2.1 Vi samler inn ulike typer informasjon for å tilby og forbedre Tjenesten.

2.2 Personopplysninger

2.2.1 Når du bruker vår Tjeneste, kan vi be deg oppgi visse personopplysninger som kan brukes til å kontakte eller identifisere deg (“Personopplysninger”). Personopplysninger kan være, men er ikke begrenset til:

2.2.1.1 E-postadresse

2.2.1.2 Fornavn og etternavn

2.2.1.3 Informasjonskapsler og bruksdata

2.2.2 Vi kan bruke dine Personopplysninger til å sende deg nyhetsbrev og informasjon knyttet til vår kundes prosjekter.

2.2.3 Du kan reservere deg mot mottak av deler av eller all kommunikasjon fra oss ved å kontakte oss på info@oktalk.eu.

2.3 Bruksdata

2.3.1 Vi kan også samle inn informasjon som nettleseren din sender når du besøker Tjenesten eller når du bruker Tjenesten ved hjelp av eller gjennom en mobil enhet (“Bruksdata”).

2.3.2 Denne Bruksdataen kan inkludere informasjon som typen mobilenhet du bruker, din mobilenhets unike ID, IP-adressen til din mobile enhet, ditt mobil-operativsystem, typen nettleser du bruker, unike enhetsidentifikatorer og annen diagnosedata.

2.4 Enhetsinformasjon

2.4.1 Vi samler inn enhetsspesifikk informasjon når du bruker vår Tjeneste, inkludert maskinvaremodell, operativsystem og versjon, unike enhetsidentifikatorer, mobilnettverksinformasjon og informasjon om enhetens interaksjon med vår Tjeneste.

Gå til innholdsfortegnelsen

3. BRUK AV DATA

3.1 Selskapet bruker innsamlet data til flere formål:

3.1.1 for å tilby og forbedre Tjenesten;

3.1.2 for å informere deg om endringer i Tjenesten,

3.1.3 for å muliggjøre din deltakelse i interaktive egenskaper ved Tjenesten når du velger å gjøre dette,

3.1.4 for å tilby kundestøtte,

3.1.5 for å analysere eller samle verdifull informasjon slik at vi kan forbedre Tjenesten,

3.1.6 for å overvåke bruken av Tjenesten,

3.1.7 for å oppdage, forebygge og håndtere tekniske problemer,

3.1.8 for å oppfylle andre formål som du oppgir,

3.1.9 for å utføre våre forpliktelser og håndheve våre rettigheter som følge av kontrakter inngått mellom deg og oss, inkludert for fakturering og innkreving,

3.1.10 for å sende deg meldinger om kontoen og/eller abonnementet ditt, inkludert meldinger om utløp, fornyelser og lignende,

3.1.11 på alle andre måter vi kan beskrive der du oppgir informasjonen,

3.1.12 for alle andre formål du måtte samtykke til.

Gå til innholdsfortegnelsen

4. OPPBEVARING AV DATA

4.1 Vi vil oppbevare dine personopplysninger kun så lenge det er nødvendig for de formålene som er angitt i denne Personvernerklæringen.

4.2 Vi vil oppbevare og bruke dine personlige data i den utstrekning som er nødvendig for oppfyllelse av våre juridiske forpliktelser (for eksempel, dersom vi pålegges å oppbevare dine personopplysninger for å etterleve gjeldende lovgivning), løse tvister  og håndheve våre juridiske avtaler og erklæringer.

4.3 Vi vil også oppbevare Bruksdata for interne analyseformål.

4.4 Bruksdata oppbevares for en kortere periode, unntatt der disse brukes til å bedre sikkerheten eller forbedre funksjonaliteten til Tjenesten vår, eller der vi er juridisk forpliktet til å oppbevare disse dataene for lengre tidsperioder.

Gå til innholdsfortegnelsen

5. OVERFØRING AV DATA

5.1 Din informasjon, inkludert Personopplysninger, kan overføres til og opprettholdes på datamaskiner utenfor din stat, provins, fylke, land eller annen myndighetsjurisdiksjon hvor personvernlovene kan være annerledes enn i din jurisdiksjon.

5.2 Hvis du oppholder deg utenfor Norge og gir oss informasjon, vær oppmerksom på at vi overfører data, inkludert personopplysninger, til Norge og prosesserer de der.

5.3 Ditt samtykke til denne Personvernerklæringen fulgt av din innsending av slik informasjon representerer ditt samtykke til denne overføringen.

5.4 Selskapet vil ta alle rimelige steg for å sikre at dine data behandles trygt og i tråd med denne personvernerklæringen og at ikke noen overføring av dine personopplysninger vil finne sted til en organisasjon eller land med mindre det er tilstrekkelige kontroller for sikring av dine data og annen personlig informasjon.

Gå til innholdsfortegnelsen

6. UTLEVERING AV DATA

6.1 Vi kan utlevere personopplysninger som vi samler inn eller du gir oss:

6.1.1 Utlevering til rettshåndhevende myndigheter.

6.1.1.1 Under enkelte omstendigheter, kan vi bli avkrevd å utlevere dine personopplysninger dersom det påkreves av lov eller som svar på en gyldig henvendelse fra offentlige myndigheter.

6.1.2 Forretningstransaksjon

6.1.2.1 Hvis vi eller våre datterselskaper involveres i en fusjon, et oppkjøp eller aktivasalg, kan dine personopplysninger bli overført.

6.1.3 Andre tilfeller. Vi kan også overføre din informasjon:

6.1.3.1 til datterselskaper og samarbeidspartnere,

6.1.3.2 til underleverandører, tjenesteleverandører og andre tredjeparter vi bruker til å støtte vår forretningsdrift,

6.1.3.3 for det formål du oppgir til oss,

6.1.3.4 med det formål å inkludere ditt selskaps logo på vår nettside,

6.1.3.5 for ethvert annet formål oppgitt av oss der du gir oss informasjonen,

6.1.3.6 med ditt samtykke i andre tilfeller,

6.1.3.7 dersom vi mener utlevering er nødvendig eller riktig for å beskytte rettigheter, eiendom eller sikkerheten til Selskapet, våre kunder eller andre.

Gå til innholdsfortegnelsen

7. DATASIKKERHET

7.1 Sikkerheten til dine data er viktig for oss, men husk at ingen overføringsmetode over internett eller elektronisk lagringsmetode er 100 prosent sikker.

7.2 Selv om vi tilstreber å bruke kommersielt akseptable metoder for å beskytte dine personopplysninger, kan vi ikke garantere deres absolutte sikkerhet.

Gå til innholdsfortegnelsen

8. DINE RETTIGHETER

8.1 Du har følgende rettigheter knyttet til dine data:

8.1.1 Rett til adgang – rett til å be om (i) kopier av informasjonen vi oppbevarer om deg på et hvilket som helst tidspunkt, eller (ii) at vi endrer, oppdaterer eller sletter slik informasjon. Dersom vi gir deg tilgang til informasjonen vi oppbevarer om deg, vil vi ikke ta betalt for denne, med mindre din anmodning er åpenbart ubegrunnet eller overdreven. Der loven tillater det, kan vi avvise anmodningen din. Dersom vi avviser anmodningen, vil vi informere deg om årsakene til dette.

8.1.2 Rett til korrigering – retten til å få korrigert dine data dersom de er unøyaktige eller ufullstendige.

8.1.3 Rett til sletting – retten til å anmode om at vi sletter eller fjerner dine data fra våre systemer.

8.1.4 Rett til bruksbegrensning – retten til å blokkere oss fra å bruke dine data eller begrense måtene vi kan bruke de.

8.1.5 Rett til dataoverføring – retten til å anmode om at vi flytter, kopierer eller overfører dine data.

8.1.6 Klagerett – retten til å klage på vår bruk av dine data, inkludert der vi bruker de for våre legitime formål.

8.2 For å komme med en forespørsel, utøve noen av rettighetene fastsatt ovenfor, eller trekke tilbake ditt samtykke til prosessering av dine data (der samtykke er vårt juridiske grunnlag for prosessering av dine data), vennligst kontakt oss via denne e-postadressen: info@oktalk.eu.

8.3 Hvis du er misfornøyd med vår behandling av en klage du har fremsatt knyttet til dine data, kan du henvende deg med din klage til relevant datatilsynsmyndighet (Datatilsynet).

8.4 Det er viktig at dataene vi har om deg er nøyaktige og oppdaterte. Vennligst hold oss informert dersom dine data endrer seg i perioden de oppbevares hos oss.

Gå til innholdsfortegnelsen

9. DINE PERSONVERNRETTIGHETER UNDER PERSONVERNFORORDNINGEN (GDPR)

9.1 Hvis du er bosatt i Den europeiske union (EU) og Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), har du visse rettigheter knyttet til personvern som er dekket av GDPR. Les mer på https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

9.2 Vi tilstreber å iverksette rimelige tiltak for å tillate deg å korrigere, endre, slette eller begrense bruken av dine Personopplysninger.

9.3 Dersom du vil vite hvilke Personopplysninger vi oppbevarer om deg og dersom du vil at disse skal fjernes fra våre systemer, vennligst send oss en e-post på info@oktalk.eu.

9.4 I noen tilfeller, har du følgende personvernrettigheter:

9.4.1 Rett til tilgang – å oppdatere eller slette informasjonen vi har om deg

9.4.2 Rett til korrigering – Du har rett til å få din informasjon korrigert dersom informasjonen er unøyaktig eller ufullstendig

9.4.3 Klagerett – Du har rett til å klage på vår behandling av dine personopplysninger

9.4.4 Rett til bruksbegrensning – Du har rett til å anmode om at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger

9.4.5 Rett til dataoverføring – Du har rett til å få en kopi av dine personopplysninger i et strukturert, maskinlesbart og ofte brukt format

9.4.6 Rett til å trekke tilbake samtykke – Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke når  som helst der vi behandler dine personopplysninger basert på ditt samtykke

9.5 Vær oppmerksom på at vi kan be deg om å bekrefte din identitet før vi svarer på slike henvendelser. Vær oppmerksom på at vi kan bli ute av stand til å levere Tjenesten uten noen nødvendige data.

9.6 Du har rett til å klage til en datatilsynsmyndighet om vår innsamling og bruk av dine personopplysninger. For mer informasjon, vennligst kontakt ditt lokale datatilsyn i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS).

Gå til innholdsfortegnelsen

10. TJENESTETILBYDERE

10.1 Vi kan benytte oss av tredjepartsselskaper og individer til å legge til rette for vår Tjeneste (“Tjenestetilbydere”), levere Tjenester på våre vegne, utføre Tjeneste-relatert Bistand eller bistå oss med analyse av hvordan vår Tjeneste brukes.

10.2 Disse tredjepartene har tilgang til dine Personopplysninger kun for å utføre disse oppgavene på våre vegne og er pålagt å ikke utlevere eller bruke disse til noe annet formål.

Gå til innholdsfortegnelsen

11. ANALYSE

11.1 Vi kan bruke tredjeparts Tjenestetilbydere til å overvåke og analysere bruken av vår Tjeneste.

11.1.1 Matomo Analytics

11.1.1.1 Matomo Analytics er en applikasjon for webanalyse basert på åpen kildekode som brukes til å spore besøk på en eller flere nettsider og gi rapporter om disse besøkende til analyseformål.

11.1.1.2 For mer informasjon om personvernpraksis ved bruk av Matomo Analytics, vennligst besøk nettsiden som beskriver Matomo On-Premise: https://matomo.org/matomo-on-premise

Gå til innholdsfortegnelsen

12. LENKER TIL ANDRE TJENESTER

12.1 Vår Tjeneste kan inneholde lenker til andre nettsteder som ikke driftes av oss.

12.2 Dersom du klikker på en tredjeparts lenke, vil du bli sendt denne tredjepartens Nettsted.

12.3 Vi anbefaler sterkt å gjennomgå personvernerklæringen på alle nettsteder du besøker.

12.4 Vi har ingen kontroll over og tar intet ansvar for innhold, personvernerklæringer eller praksis ved tredjeparts nettsteder eller tjenester.

Gå til innholdsfortegnelsen

13. BARNS PERSONVERN

13.1 Våre Tjenester er ikke beregnet på barn under 13 år (“Barn”).

13.2 Vi innhenter ikke bevisst personopplysninger fra Barn under 13 år.

13.3 Vennligst kontakt oss dersom du blir gjort oppmerksom på at et Barn har gitt oss Personopplysninger.

13.4 Dersom vi blir gjort oppmerksom på at vi har samlet inn Personopplysninger fra Barn uten verifisering av foreldrenes samtykke, iverksetter vi tiltak for å fjerne denne informasjonen fra våre servere.

Gå til innholdsfortegnelsen

14. ENDRINGER I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

14.1 Vi kan oppdatere personvernerklæringen vår fra tid til annen. Vi vil gjøre deg oppmerksom på endringer ved å publisere den nye personvernerklæringen på denne siden.

14.2 Vi vil informere deg per e-post og/eller via en fremtredende melding på vår Tjeneste før endringen trer i kraft og oppdatere “ikrafttredelsesdato” på toppen av denne personvernerklæringen.

14.3 Det anbefales at du sjekker denne personvernerklæringen jevnlig for eventuelle endringer. Endringer til denne personvernerklæringen trer i kraft når de publiseres på denne siden.

Gå til innholdsfortegnelsen

15. KONTAKT OSS

15.1 Hvis du har noen spørsmål til denne personvernerklæringen, vennligst kontakt oss:

15.1.1 per e-post: info@oktalk.eu

15.1.2 via telefon: (+47) 98210798

Gå til innholdsfortegnelsen